Privacyverklaring Bloeikracht

Versie juli 2022​

1. Algemeen
Jouw privacy is voor Bloeikracht van groot belang. Wij respecteren uiteraard jouw privacy en verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website www.jouwbloeikracht.nl allemaal doen met de informatie die we over jou te weten komen. Deze site is eigendom van Bloeikracht en wordt onderhouden door Lianne Mulder-Bakker van Bloeikracht. Alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan Lianne van Bloeikracht. Houdt er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de Nederlandse wet.

2. Verzameling van data
Wanneer je bij Bloeikracht informatie opvraagt of een dienst afneemt gebruiken wij je persoons gegevens om een correcte dienstverlening te kunnen bieden.
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht en logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers. De server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• Jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, als je dit zelf aan ons communiceert, en overige door jou aangeleverde persoonsgegevens.
• De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
• Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt.
• Wij gebruiken deze gegevens niet voor commerciële doeleinden.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@jouwbloeikracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Bloeikracht verwerkt jouw persoonsgegevens om:
- je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- goederen en diensten bij je af te leveren 
- te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
- jouw betalingen af te handelen.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bloeikracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of ongevraagd of onaangekondigd aan derden versterkt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst/ opdracht. Als in overleg de opdracht niet door ons gedaan kan worden en wij op zoek gaan naar een gelijkwaardig leverancier van ons product en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Bloeikracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij kunnen niet opmaken uit de cookies wie je bent. Wij hebben echter geen invloed op het cookies gebruik door de sociale mediakanalen.
Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersaantallen en -gedrag op de website in kaart te brengen, met als doel de website en jouw gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens die Google Analytics hiervoor verzamelt en bewaart zijn de geanonimiseerde IP-adressen van websitebezoekers.

8. Veiligheid opslag van gegevens
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van jullie op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bloeikracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt sturen, tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, naar welkom@jouwbloeikracht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bloeikracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bloeikracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@jouwbloeikracht.nl.

9. Sociale media buttons

Omdat wij het jullie zo makkelijk mogelijk willen maken gebruiken wij sociale media buttons om berichten te delen. Ook deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US principes. Jullie kunnen deze privacy verklaringen lezen op de respectievelijke sociale mediakanalen.

10. Aansprakelijkheid 
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Bloeikracht verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. 

Bloeikracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door eventuele gebreken, vertraging of andere onvolkomenheden, in het bijzonder voor onvolledigheden, niet actuele of onjuiste informatie op de website dan wel die voortvloeit uit enig gebruik of consultatie van de website.
Bloeikracht accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

11. Contact

Als je wilt reageren op ons Privacy Beleid, kun je contact opnemen via welkom@jouwbloeikracht.nl.

12. Bedrijfsgegevens en Algemene voorwaarden

Deze kan je vinden op de website.
 Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.